สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TOPIC

COVID-19

แนวทางการทําความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Read more
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว
Read more
ขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่อง PAPR
Read more
Infection Prevention and Control for Coronavirus Disease 2019 in Healthcare Settings
Read more
ติดตามสื่อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Read more
TOPIC
แนวทางการทําความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Read more
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว
Read more
ขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่อง PAPR
Read more
Infection Prevention and Control for Coronavirus Disease 2019 in Healthcare Settings
Read more
ติดตามสื่อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Read more