สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TOPIC

COVID-19

ความรู้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)
Read more
คำแนะนำการปฏิบัติการแยกตัวที่บ้าน (home isolation) สำหรับ ผู้ป่วยโควิด-19 (COVID-19) ฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยกระทรวงสาธารณสุข
Read more
รวบรวมการปฏิบัติตัวระหว่างการแยกตนเองในที่พักอาศัย
Read more
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Read more
แนวทางการทําความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Read more
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว
Read more
ขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่อง PAPR
Read more
Infection Prevention and Control for Coronavirus Disease 2019 in Healthcare Settings
Read more
ติดตามสื่อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Read more
TOPIC
ความรู้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)
Read more
คำแนะนำการปฏิบัติการแยกตัวที่บ้าน (home isolation) สำหรับ ผู้ป่วยโควิด-19 (COVID-19) ฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยกระทรวงสาธารณสุข
Read more
รวบรวมการปฏิบัติตัวระหว่างการแยกตนเองในที่พักอาศัย
Read more
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Read more
แนวทางการทําความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Read more
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว
Read more
ขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่อง PAPR
Read more
Infection Prevention and Control for Coronavirus Disease 2019 in Healthcare Settings
Read more
ติดตามสื่อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Read more