สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TOPIC

TB

Management of Side Effects of Anti-Tuberculosis Drugs
Read more
LTBI: Real practice in children
Read more
TB and HIV in children and adolescents
Read more
TPT Guidelines in HIV Children and Adolescents Case scenario and Drug adjustment
Read more
PIDST 2023: Treatment modification in patients with anti-TB drug intolerance
Read more
ID conference: All about TB what you need to know
Read more
Tuberculosis: Updates 2022
Read more
The challenges and pitfalls of TB management focusing on treatment for drug resistant TB
Read more
TB in pregnancy and children
Read more
TOPIC
Management of Side Effects of Anti-Tuberculosis Drugs
Read more
LTBI: Real practice in children
Read more
TB and HIV in children and adolescents
Read more
TPT Guidelines in HIV Children and Adolescents Case scenario and Drug adjustment
Read more
PIDST 2023: Treatment modification in patients with anti-TB drug intolerance
Read more
ID conference: All about TB what you need to know
Read more
Tuberculosis: Updates 2022
Read more
The challenges and pitfalls of TB management focusing on treatment for drug resistant TB
Read more
TB in pregnancy and children
Read more