สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TOPIC

INFECTION CONTROL

Infection Prevention and Control
Read more
CUPA2023: Implementation of Infection Control Bundles in PICU
Read more
Central line-associated bloodstream infections
Read more
Strategies to prevent Central line-associated bloodstream infections 2022
Read more
Pitfalls in infection prevention and control
Read more
COVID-19 IC book, KCMH
Read more
การป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Read more
Collective review: Infection control
Read more
วิดีโอการใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (PPE)
Read more
TOPIC
Infection Prevention and Control
Read more
CUPA2023: Implementation of Infection Control Bundles in PICU
Read more
Central line-associated bloodstream infections
Read more
Strategies to prevent Central line-associated bloodstream infections 2022
Read more
Pitfalls in infection prevention and control
Read more
COVID-19 IC book, KCMH
Read more
การป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Read more
Collective review: Infection control
Read more
วิดีโอการใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (PPE)
Read more