สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TOPIC

INFECTION CONTROL

การป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Read more
Collective review: Infection control
Read more
วิดีโอการใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (PPE)
Read more
Infection Control
Read more
Antibiotics Stewardship Program (ASP) Department of Pediatric, KCMH
Read more
Healthcare-associated infection (HAI)
Read more
Emerging infectious Diseases
Read more
แนวทางการแยกผู้ป่วยเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาล
Read more
คำแนะนำวัคซีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
Read more
TOPIC
การป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Read more
Collective review: Infection control
Read more
วิดีโอการใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (PPE)
Read more
Infection Control
Read more
Antibiotics Stewardship Program (ASP) Department of Pediatric, KCMH
Read more
Healthcare-associated infection (HAI)
Read more
Emerging infectious Diseases
Read more
แนวทางการแยกผู้ป่วยเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาล
Read more
คำแนะนำวัคซีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
Read more