สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TOPIC

CLINICAL SYNDROME

Mosquito-borne diseases: Chikungunya, Zika and other diseases
Read more
PIDST 2020: Congenital infections
Read more
Management in Pediatric Lower Respiratory Tract Infections
Read more
Multidisciplinary approach: How to recognize neonatal infections?
Read more
Multidisciplinary approach: fever with rash
Read more
Pattern of recognition: fever with convulsion
Read more
Dengue virus infection (Lecture 4th year medical students)
Read more
Emerging and re-emerging infectious diseases
Read more
From Guideline To practice : Congenital Syphilis
Read more
TOPIC
Mosquito-borne diseases: Chikungunya, Zika and other diseases
Read more
PIDST 2020: Congenital infections
Read more
Management in Pediatric Lower Respiratory Tract Infections
Read more
Multidisciplinary approach: How to recognize neonatal infections?
Read more
Multidisciplinary approach: fever with rash
Read more
Pattern of recognition: fever with convulsion
Read more
Dengue virus infection (Lecture 4th year medical students)
Read more
Emerging and re-emerging infectious diseases
Read more
From Guideline To practice : Congenital Syphilis
Read more