สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TOPIC

HIV

แนวทางการดำเนินงานป้องกันถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก (กรมอนามัยแม่และเด็ก)
Read more
Adolescent HIV prevention
Read more
Adolescents Integrated Services
Read more
HIV and Psychiatry Current situation of Thailand: Update in HIV for psychiatrists
Read more
PIDST 2022: HIV&STDs in Youth under Pediatric Care
Read more
HIV conference
Read more
National HIV Guideline 2020: Pediatric and adolescent HIV (งานประชุมแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ปี 2563 แก่บุคลากรทางการแพทย์ วันที่ 20 สิงหาคม 2563)
Read more
HIV in 2020: Pediatrics/Adolescents Prevention&Treatment
Read more
Current Problems in Pediatric HIV in Thailand
Read more
TOPIC
แนวทางการดำเนินงานป้องกันถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก (กรมอนามัยแม่และเด็ก)
Read more
Adolescent HIV prevention
Read more
Adolescents Integrated Services
Read more
HIV and Psychiatry Current situation of Thailand: Update in HIV for psychiatrists
Read more
PIDST 2022: HIV&STDs in Youth under Pediatric Care
Read more
HIV conference
Read more
National HIV Guideline 2020: Pediatric and adolescent HIV (งานประชุมแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ปี 2563 แก่บุคลากรทางการแพทย์ วันที่ 20 สิงหาคม 2563)
Read more
HIV in 2020: Pediatrics/Adolescents Prevention&Treatment
Read more
Current Problems in Pediatric HIV in Thailand
Read more