สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความรู้สู่ประชาชน

Buddy CU Clinic

โครงการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีและประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคในวัยรุ่น
Read more
Buddy CU Clinic
Read more
ความรู้สู่ประชาชน
โครงการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีและประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคในวัยรุ่น
Read more
Buddy CU Clinic
Read more