สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
INTERESTING CASE

A 1-month-old infant with watery diarrhea
Read more
An 8-year-old boy with fever for 8 days
Read more
A 12-yr-old girl with fever and right ankle pain
Read more
1-yr-old boy with fever with seizure
Read more
A 12-year-old boy with generalized petechiae
Read more
A 14-year-old girl presented with seizure
Read more
A 15-year-old girl with erythematous macular rash at palms, soles and genitalia
Read more
A 5-year-old boy with psychomotor retardation and acute dystonia
Read more
A 14-year-old boy with acute gastroenteritis
Read more
INTERESTING CASE
A 1-month-old infant with watery diarrhea
Read more
An 8-year-old boy with fever for 8 days
Read more
A 12-yr-old girl with fever and right ankle pain
Read more
1-yr-old boy with fever with seizure
Read more
A 12-year-old boy with generalized petechiae
Read more
A 14-year-old girl presented with seizure
Read more
A 15-year-old girl with erythematous macular rash at palms, soles and genitalia
Read more
A 5-year-old boy with psychomotor retardation and acute dystonia
Read more
A 14-year-old boy with acute gastroenteritis
Read more