สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
INTERESTING CASE

A 2-month-old male infant with fever and rash
Read more
A 1-year-old girl with history of contact TB
Read more
A 11-year-old girl with fever 4 days
Read more
A 13-year-old girl with paraplegia for 6 weeks
Read more
PIDST 2020: Case consultation from the field
Read more
A 12-year-old boy presents with acute fever and dysuria
Read more
1-month-old infant with sepsis and meningitis
Read more
A 11-yr-old girl presents with high-grade fever
Read more
10-yr-old presents with fever & conscious change
Read more
INTERESTING CASE
A 2-month-old male infant with fever and rash
Read more
A 1-year-old girl with history of contact TB
Read more
A 11-year-old girl with fever 4 days
Read more
A 13-year-old girl with paraplegia for 6 weeks
Read more
PIDST 2020: Case consultation from the field
Read more
A 12-year-old boy presents with acute fever and dysuria
Read more
1-month-old infant with sepsis and meningitis
Read more
A 11-yr-old girl presents with high-grade fever
Read more
10-yr-old presents with fever & conscious change
Read more