สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
INTERESTING CASE

A 4-mo-old infant with petechial rash
Read more
A 7-mo-old infant with acute diarrhea
Read more
Interesting case: COVID-19 in children
Read more
Well baby: 1-month-old infant
Read more
Well baby: A 4-month-old infant
Read more
A 3-yr-old boy: fever with purpura
Read more
A 2-month-old infant with prolonged cough
Read more
A 1-yr-old boy with high grade fever
Read more
A 2-yr-old boy with fever
Read more
INTERESTING CASE
A 4-mo-old infant with petechial rash
Read more
A 7-mo-old infant with acute diarrhea
Read more
Interesting case: COVID-19 in children
Read more
Well baby: 1-month-old infant
Read more
Well baby: A 4-month-old infant
Read more
A 3-yr-old boy: fever with purpura
Read more
A 2-month-old infant with prolonged cough
Read more
A 1-yr-old boy with high grade fever
Read more
A 2-yr-old boy with fever
Read more