สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
INTERESTING CASE

A 2-month-old infant with prolonged cough
Read more
A 1-yr-old boy with high grade fever
Read more
A 2-yr-old boy with fever
Read more
2-mo-old infant with seizure
Read more
A 3-mo-old infant presented with fever and cough
Read more
A term newborn presented with dyspnea at birth
Read more
A female adolescent with acute fever,arthralgia and vesiculopapular rash
Read more
A 30-day-old female infant with dyspnea 3 days
Read more
A 27-day-old male infant with cough for 10 days
Read more
INTERESTING CASE
A 2-month-old infant with prolonged cough
Read more
A 1-yr-old boy with high grade fever
Read more
A 2-yr-old boy with fever
Read more
2-mo-old infant with seizure
Read more
A 3-mo-old infant presented with fever and cough
Read more
A term newborn presented with dyspnea at birth
Read more
A female adolescent with acute fever,arthralgia and vesiculopapular rash
Read more
A 30-day-old female infant with dyspnea 3 days
Read more
A 27-day-old male infant with cough for 10 days
Read more