สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
INTERESTING CASE

A 7-year-old boy with fever for 5 days
Read more
A 4-year-old boy with persistent diarrhea
Read more
Fever with diarrhea
Read more
A 4-yr-old fever with sore throat
Read more
Fever with seizure
Read more
A 5-month-old infant with Rt eye swelling for 5 days
Read more
A 2-yr-old girl presented right cheek pain and swelling for 2 weeks
Read more
A 2-month-old male infant with fever and rash
Read more
A 1-year-old girl with history of contact TB
Read more
INTERESTING CASE
A 7-year-old boy with fever for 5 days
Read more
A 4-year-old boy with persistent diarrhea
Read more
Fever with diarrhea
Read more
A 4-yr-old fever with sore throat
Read more
Fever with seizure
Read more
A 5-month-old infant with Rt eye swelling for 5 days
Read more
A 2-yr-old girl presented right cheek pain and swelling for 2 weeks
Read more
A 2-month-old male infant with fever and rash
Read more
A 1-year-old girl with history of contact TB
Read more