สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
INTERESTING CASE

A 12-year-old boy with generalized petechiae
Read more
A 14-year-old girl presented with seizure
Read more
A 15-year-old girl with erythematous macular rash at palms, soles and genitalia
Read more
A 5-year-old boy with psychomotor retardation and acute dystonia
Read more
A 14-year-old boy with acute gastroenteritis
Read more
A 7-year-old boy with fever for 5 days
Read more
A 4-year-old boy with persistent diarrhea
Read more
Fever with diarrhea
Read more
A 4-yr-old fever with sore throat
Read more
INTERESTING CASE
A 12-year-old boy with generalized petechiae
Read more
A 14-year-old girl presented with seizure
Read more
A 15-year-old girl with erythematous macular rash at palms, soles and genitalia
Read more
A 5-year-old boy with psychomotor retardation and acute dystonia
Read more
A 14-year-old boy with acute gastroenteritis
Read more
A 7-year-old boy with fever for 5 days
Read more
A 4-year-old boy with persistent diarrhea
Read more
Fever with diarrhea
Read more
A 4-yr-old fever with sore throat
Read more