สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TOPIC

ANTIMICROBIALS

แนวทางการใช้ยา Sulbactam แบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
Read more
แนวทางการใช้ยา Piperacillin/tazobactam
Read more
แนวทางการใช้ยา Meropenem
Read more
แนวทางการใช้ยา Colistin
Read more
Management of CRE infections
Read more
Pediatrics KCMH Guideline
Read more
Antibiotic use in clinical practices
Read more
Rational drug uses (OPD setting)
Read more
Carbapenem-resistant bacteria: resistant mechanism and treatment options
Read more
TOPIC
แนวทางการใช้ยา Sulbactam แบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
Read more
แนวทางการใช้ยา Piperacillin/tazobactam
Read more
แนวทางการใช้ยา Meropenem
Read more
แนวทางการใช้ยา Colistin
Read more
Management of CRE infections
Read more
Pediatrics KCMH Guideline
Read more
Antibiotic use in clinical practices
Read more
Rational drug uses (OPD setting)
Read more
Carbapenem-resistant bacteria: resistant mechanism and treatment options
Read more