สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TOPIC

ANTIMICROBIALS

Pediatrics KCMH Guideline
Read more
Antibiotic use in clinical practices
Read more
Carbapenem-resistant bacteria: resistant mechanism and treatment options
Read more
คู่มือการสำรวจการใช้ยาปฏิชีวนะโดยวิธี Point Prevalence Survey
Read more
PIDST 2022: An Update about Antibacterial Agents
Read more
Antimicrobial rational use and stewardship
Read more
Appropriate Use of Antimicrobial Agents: Community-acquired pneumonia
Read more
Interprofessional Team Care to Combat MDR Bacteria (CUPA 2021)
Read more
Optimizing antimicrobial therapy in critically ill patients
Read more
TOPIC
Pediatrics KCMH Guideline
Read more
Antibiotic use in clinical practices
Read more
Carbapenem-resistant bacteria: resistant mechanism and treatment options
Read more
คู่มือการสำรวจการใช้ยาปฏิชีวนะโดยวิธี Point Prevalence Survey
Read more
PIDST 2022: An Update about Antibacterial Agents
Read more
Antimicrobial rational use and stewardship
Read more
Appropriate Use of Antimicrobial Agents: Community-acquired pneumonia
Read more
Interprofessional Team Care to Combat MDR Bacteria (CUPA 2021)
Read more
Optimizing antimicrobial therapy in critically ill patients
Read more