สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TOPIC

VACCINE

Webinar: Let's protect more children from varicella
Read more
What's new in RSV prevention and COVID-19 vaccine
Read more
Practical points of rotavirus vaccine and pneumococcal vaccine
Read more
Influenza and dengue vaccines: practical points
Read more
Immunization in practice part 1
Read more
Immunization in practice part 2
Read more
Update on Real World Data of PHiD-CV Is There Any Really Difference?
Read more
Meternal Immunization & Its Impact on Infant Immunity
Read more
Mini-lecture Ready-To-Use Hexavalent Vaccine
Read more
TOPIC
Webinar: Let's protect more children from varicella
Read more
What's new in RSV prevention and COVID-19 vaccine
Read more
Practical points of rotavirus vaccine and pneumococcal vaccine
Read more
Influenza and dengue vaccines: practical points
Read more
Immunization in practice part 1
Read more
Immunization in practice part 2
Read more
Update on Real World Data of PHiD-CV Is There Any Really Difference?
Read more
Meternal Immunization & Its Impact on Infant Immunity
Read more
Mini-lecture Ready-To-Use Hexavalent Vaccine
Read more