สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TOPIC

COVID-19

สรุป PPE สำหรับบุคลากรต่างๆในการดูแลผู้ป่วย COVID-19
Read more
การล้างมืออย่างถูกวิธี
Read more
การใส่หน้ากากอนามัย
Read more
การป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Read more
COVID-19: Infection prevention and control
Read more
ความรู้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)
Read more
คำแนะนำการปฏิบัติการแยกตัวที่บ้าน (home isolation) สำหรับ ผู้ป่วยโควิด-19 (COVID-19) ฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยกระทรวงสาธารณสุข
Read more
รวบรวมการปฏิบัติตัวระหว่างการแยกตนเองในที่พักอาศัย
Read more
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Read more
TOPIC
สรุป PPE สำหรับบุคลากรต่างๆในการดูแลผู้ป่วย COVID-19
Read more
การล้างมืออย่างถูกวิธี
Read more
การใส่หน้ากากอนามัย
Read more
การป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Read more
COVID-19: Infection prevention and control
Read more
ความรู้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)
Read more
คำแนะนำการปฏิบัติการแยกตัวที่บ้าน (home isolation) สำหรับ ผู้ป่วยโควิด-19 (COVID-19) ฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยกระทรวงสาธารณสุข
Read more
รวบรวมการปฏิบัติตัวระหว่างการแยกตนเองในที่พักอาศัย
Read more
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Read more