สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TOPIC

COVID-19

แนวทางการใส่ชุดป้องกันตนเองสำหรับ COVID-19
Read more
การใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีตรวจทั่วไป
Read more
ขั้นตอนใส่-ถอด PPE กรณี aerosol generating procedure
Read more
การใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีทำหัตถการที่สามารถแพร่ผ่านทางละอองฝอยขนาดเล็ก
Read more
สรุป PPE สำหรับบุคลากรต่างๆในการดูแลผู้ป่วย COVID-19
Read more
การล้างมืออย่างถูกวิธี
Read more
การใส่หน้ากากอนามัย
Read more
การป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Read more
COVID-19: Infection prevention and control
Read more
TOPIC
แนวทางการใส่ชุดป้องกันตนเองสำหรับ COVID-19
Read more
การใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีตรวจทั่วไป
Read more
ขั้นตอนใส่-ถอด PPE กรณี aerosol generating procedure
Read more
การใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีทำหัตถการที่สามารถแพร่ผ่านทางละอองฝอยขนาดเล็ก
Read more
สรุป PPE สำหรับบุคลากรต่างๆในการดูแลผู้ป่วย COVID-19
Read more
การล้างมืออย่างถูกวิธี
Read more
การใส่หน้ากากอนามัย
Read more
การป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Read more
COVID-19: Infection prevention and control
Read more