สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TOPIC

COVID-19

COVID-19: Clinical presentations and laboratory diagnostic test
Read more
คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPE) ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563
Read more
COVID-19 in children (Grand round on the webcast 16 เมษายน 2563)
Read more
Interesting cases: COVID-19 in children
Read more
แนวทางการบำบัดรักษาทางระบบหายใจในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ COVID-19 (6 เมษายน 2563) โดยสมาคมโรคระบบหายใจและเวชบาบัดวิกฤตในเด็ก
Read more
แนวทางการใส่ชุดป้องกันตนเองสำหรับ COVID-19
Read more
การใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีตรวจทั่วไป
Read more
ขั้นตอนใส่-ถอด PPE กรณี aerosol generating procedure
Read more
การใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีทำหัตถการที่สามารถแพร่ผ่านทางละอองฝอยขนาดเล็ก
Read more
TOPIC
COVID-19: Clinical presentations and laboratory diagnostic test
Read more
คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPE) ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563
Read more
COVID-19 in children (Grand round on the webcast 16 เมษายน 2563)
Read more
Interesting cases: COVID-19 in children
Read more
แนวทางการบำบัดรักษาทางระบบหายใจในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ COVID-19 (6 เมษายน 2563) โดยสมาคมโรคระบบหายใจและเวชบาบัดวิกฤตในเด็ก
Read more
แนวทางการใส่ชุดป้องกันตนเองสำหรับ COVID-19
Read more
การใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีตรวจทั่วไป
Read more
ขั้นตอนใส่-ถอด PPE กรณี aerosol generating procedure
Read more
การใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีทำหัตถการที่สามารถแพร่ผ่านทางละอองฝอยขนาดเล็ก
Read more