สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TOPIC

COVID-19

แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับ 15 พฤษภาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข
Read more
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
Read more
COVID-19 in pediatric services
Read more
COVID-19: Clinical presentations and laboratory diagnostic test
Read more
คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPE) ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563
Read more
COVID-19 in children (Grand round on the webcast 16 เมษายน 2563)
Read more
ข้อมูลยาสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Read more
Interesting cases: COVID-19 in children
Read more
แนวทางการบำบัดรักษาทางระบบหายใจในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ COVID-19 (6 เมษายน 2563) โดยสมาคมโรคระบบหายใจและเวชบาบัดวิกฤตในเด็ก
Read more
TOPIC
แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับ 15 พฤษภาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข
Read more
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
Read more
COVID-19 in pediatric services
Read more
COVID-19: Clinical presentations and laboratory diagnostic test
Read more
คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPE) ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563
Read more
COVID-19 in children (Grand round on the webcast 16 เมษายน 2563)
Read more
ข้อมูลยาสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Read more
Interesting cases: COVID-19 in children
Read more
แนวทางการบำบัดรักษาทางระบบหายใจในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ COVID-19 (6 เมษายน 2563) โดยสมาคมโรคระบบหายใจและเวชบาบัดวิกฤตในเด็ก
Read more