สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TOPIC

COVID-19

The long term complications in COVID-19 young survivors
Read more
MIS-C: What should pediatrician know?
Read more
ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ผลการใช้วัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ในเด็กอายุ 5-11 ปี
Read more
แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565
Read more
วัคซีนโควิด 19 กับก้าวต่อไปของคนไทย (23 พ.ย. 2564)
Read more
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุง วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
Read more
COVID-19 in children (การประชุมใหญ่ประจำปี สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย)
Read more
COVID-19 Vaccines in Children (Update 22 Sep 2021)
Read more
Adolescent Vaccines: COVID-19 vaccines
Read more
TOPIC
The long term complications in COVID-19 young survivors
Read more
MIS-C: What should pediatrician know?
Read more
ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ผลการใช้วัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ในเด็กอายุ 5-11 ปี
Read more
แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565
Read more
วัคซีนโควิด 19 กับก้าวต่อไปของคนไทย (23 พ.ย. 2564)
Read more
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุง วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
Read more
COVID-19 in children (การประชุมใหญ่ประจำปี สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย)
Read more
COVID-19 Vaccines in Children (Update 22 Sep 2021)
Read more
Adolescent Vaccines: COVID-19 vaccines
Read more