สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CONFERENCE

ID PHARMACY CONFERENCE

Antibiotic Lock Therapy
Read more
Drug-induced liver injury
Read more
Drug interaction in infectious diseases
Read more
ID pharmacy conference: Treatment of Stenotrophomonas maltophilia infection
Read more
A review of Tigecycline and clinical use in pediatrics
Read more
Updated guidance on the treatments of drug-resistant gram-negative bacteria
Read more
Surgical antibiotic prophylaxis
Read more
Optimizing duration of antibiotic therapy
Read more
Current treatment options for carbapenem-resistant A. baumannii infections
Read more
CONFERENCE
Antibiotic Lock Therapy
Read more
Drug-induced liver injury
Read more
Drug interaction in infectious diseases
Read more
ID pharmacy conference: Treatment of Stenotrophomonas maltophilia infection
Read more
A review of Tigecycline and clinical use in pediatrics
Read more
Updated guidance on the treatments of drug-resistant gram-negative bacteria
Read more
Surgical antibiotic prophylaxis
Read more
Optimizing duration of antibiotic therapy
Read more
Current treatment options for carbapenem-resistant A. baumannii infections
Read more