สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CONFERENCE

CUPID2024

What's new strategies combating infectious diseases?
Read more
Integrated ID surveillance system
Read more
Principle of Diagnostic Stewardship
Read more
Antimicrobial agents in practices
Read more
Update on Immunization Strategies
Read more
Mosquito-borne virus infections
Read more
Pearls in Skin and Soft Tissue Infection Management
Read more
Mycobacterial infections
Read more
IC quiz
Read more
CONFERENCE
What's new strategies combating infectious diseases?
Read more
Integrated ID surveillance system
Read more
Principle of Diagnostic Stewardship
Read more
Antimicrobial agents in practices
Read more
Update on Immunization Strategies
Read more
Mosquito-borne virus infections
Read more
Pearls in Skin and Soft Tissue Infection Management
Read more
Mycobacterial infections
Read more
IC quiz
Read more