สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CONFERENCE

PEDIDCHULA2022

รวม link ฟังย้อนหลัง งานประชุม PED ID CHULA 2022
Read more
Antibiotic stewardship
Read more
Anti-HIV agents
Read more
COVID-19 and Anti-SARS-CoV-2
Read more
Antituberculosis agents
Read more
Antifungal agents
Read more
IC quiz
Read more
Case discussion: A 3-year-old boy with fever for 12 days
Read more
Case discussion: A 12-year-old boy with rt eyelids swelling and blur vision for 2 days
Read more
CONFERENCE
รวม link ฟังย้อนหลัง งานประชุม PED ID CHULA 2022
Read more
Antibiotic stewardship
Read more
Anti-HIV agents
Read more
COVID-19 and Anti-SARS-CoV-2
Read more
Antituberculosis agents
Read more
Antifungal agents
Read more
IC quiz
Read more
Case discussion: A 3-year-old boy with fever for 12 days
Read more
Case discussion: A 12-year-old boy with rt eyelids swelling and blur vision for 2 days
Read more