สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CONFERENCE

PEDIDCU2023

สรุปคำถาม คำตอบ ใน session และ link ดูย้อนหลัง
Read more
Syndromic approach in pediatric infectious diseases
Read more
Fever with dyspnea
Read more
Fever with alteration of consciousness
Read more
Infection in immunocompromised patients
Read more
Catheter-related bloodstream infection
Read more
Ventilator-associated pneumonia
Read more
Febrile neutropenia
Read more
Spot diagnosis
Read more
CONFERENCE
สรุปคำถาม คำตอบ ใน session และ link ดูย้อนหลัง
Read more
Syndromic approach in pediatric infectious diseases
Read more
Fever with dyspnea
Read more
Fever with alteration of consciousness
Read more
Infection in immunocompromised patients
Read more
Catheter-related bloodstream infection
Read more
Ventilator-associated pneumonia
Read more
Febrile neutropenia
Read more
Spot diagnosis
Read more