สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CONFERENCE

PEDIDCU2023

Case discussion 1: A 21-day-old male neonate with fever for 1 day
Read more
Case discussion 2: A 13-year-old girl with fever for 10 hours
Read more
Case discusison 3: A 12-year-old boy, fever for 4 days with shock
Read more
งานประชุม PED ID CHULA 2023
Read more
CONFERENCE
Case discussion 1: A 21-day-old male neonate with fever for 1 day
Read more
Case discussion 2: A 13-year-old girl with fever for 10 hours
Read more
Case discusison 3: A 12-year-old boy, fever for 4 days with shock
Read more
งานประชุม PED ID CHULA 2023
Read more