สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CONFERENCE

ID PHARMACY CONFERENCE

B-lactam allergy review and implications for ASP
Read more
Ceftolozane/tazobactam
Read more
Tigecycline : pediatrics
Read more
Extended vs Bolus Infusion of Broad-Spectrum B-Lactams for Febrile Neutropenia : An Unblinded,Randomized Trial
Read more
Pharmacokinetics and Pharmacodynamics in Pediatrics
Read more
Antivirals for CMV in Pediatric patients
Read more
CONFERENCE
B-lactam allergy review and implications for ASP
Read more
Ceftolozane/tazobactam
Read more
Tigecycline : pediatrics
Read more
Extended vs Bolus Infusion of Broad-Spectrum B-Lactams for Febrile Neutropenia : An Unblinded,Randomized Trial
Read more
Pharmacokinetics and Pharmacodynamics in Pediatrics
Read more
Antivirals for CMV in Pediatric patients
Read more