สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CONFERENCE

ID PHARMACY CONFERENCE

Cefiderocol: reviews and clinical uses
Read more
Resistance of Gram-negative bacteria and cefipime therapy
Read more
Review: Treatment regimens for MDR TB
Read more
Carbapenem-sparing strategy
Read more
Review carbapenems in pediatrics
Read more
Triazole Antifungal agents and Therapeutic Drug Monitoring
Read more
Optimizing the Management of Uncomplicated Gram Nagative Bloodstream Infections in Children :Translating Evidence From Adults Into Pediatric Practice
Read more
Oral Fluorquinilone ot Trimethoprim-sulfamethoxazole vs. B-lactams as Step-Down Therary for Enterobacteriaceae Bacteremia : Systematic Review and Meta-analysis
Read more
Academic review : Antibiotic for febrile neutropenia
Read more
CONFERENCE
Cefiderocol: reviews and clinical uses
Read more
Resistance of Gram-negative bacteria and cefipime therapy
Read more
Review: Treatment regimens for MDR TB
Read more
Carbapenem-sparing strategy
Read more
Review carbapenems in pediatrics
Read more
Triazole Antifungal agents and Therapeutic Drug Monitoring
Read more
Optimizing the Management of Uncomplicated Gram Nagative Bloodstream Infections in Children :Translating Evidence From Adults Into Pediatric Practice
Read more
Oral Fluorquinilone ot Trimethoprim-sulfamethoxazole vs. B-lactams as Step-Down Therary for Enterobacteriaceae Bacteremia : Systematic Review and Meta-analysis
Read more
Academic review : Antibiotic for febrile neutropenia
Read more