สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
PRESENTATION
Pharmacokinetics/Safety of DTG, ABC/3TC Dispersible Tablets in Thai Children <20 KG
Read more
MEROPENEM STEWARDSHIP PROGRAM AT A TERTIARY CARE CENTER, BANGKOK, THAILAND
Read more
ACUTE KIDNEY INJURY RATE IN CRITICALLY ILL NEONATES AND INFANTS RECEIVING AN INTRAVENOUS COLISTIN LOADING DOSE IN COMPARISON WITH A STANDARD INITIAL DOSE
Read more
Trends of Pediatric Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infections at a Thai-Care University Hospital
Read more
Clinical Outcomes of Pediatric COVID-19 in a Tertiary Care Center in Bangkok, Thailand
Read more
IMMUNOGENICITY OF mRNA BNT162b2 COVID-19 VACCINE AMONG THAI ADOLESCENT WITH CHRONIC DISEASES
Read more
IMMUNOGENICITY OF LOW DOSE mRNA BNT162b2 COVID-19 VACCINE OR HETEROLOGOUS PRIME-BOOST AMONG HEALTHY THAI ADOLESCENT
Read more
Safety and Immunogenicity of SARS-CoV-2 mRNA vaccine platform in Thai children aged 5-11 years
Read more
PRESENTATION
Pharmacokinetics/Safety of DTG, ABC/3TC Dispersible Tablets in Thai Children <20 KG
Read more
MEROPENEM STEWARDSHIP PROGRAM AT A TERTIARY CARE CENTER, BANGKOK, THAILAND
Read more
ACUTE KIDNEY INJURY RATE IN CRITICALLY ILL NEONATES AND INFANTS RECEIVING AN INTRAVENOUS COLISTIN LOADING DOSE IN COMPARISON WITH A STANDARD INITIAL DOSE
Read more
Trends of Pediatric Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infections at a Thai-Care University Hospital
Read more
Clinical Outcomes of Pediatric COVID-19 in a Tertiary Care Center in Bangkok, Thailand
Read more
IMMUNOGENICITY OF mRNA BNT162b2 COVID-19 VACCINE AMONG THAI ADOLESCENT WITH CHRONIC DISEASES
Read more
IMMUNOGENICITY OF LOW DOSE mRNA BNT162b2 COVID-19 VACCINE OR HETEROLOGOUS PRIME-BOOST AMONG HEALTHY THAI ADOLESCENT
Read more
Safety and Immunogenicity of SARS-CoV-2 mRNA vaccine platform in Thai children aged 5-11 years
Read more