สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
PRESENTATION

IMMUNOGENICITY OF LOW DOSE mRNA BNT162b2 COVID-19 VACCINE OR HETEROLOGOUS PRIME-BOOST AMONG HEALTHY THAI ADOLESCENT

PRESENTATION

IMMUNOGENICITY OF LOW DOSE mRNA BNT162b2 COVID-19 VACCINE OR HETEROLOGOUS PRIME-BOOST AMONG HEALTHY THAI ADOLESCENT