สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
PRESENTATION
การศึกษาความปลอดภัยและระดับภูมิคุ้มกัน ต่อไวรัส SARS-CoV-2 จากวัคซีนชนิด mRNA ในเด็กวัยรุ่นไทย
Read more
การศึกษาอาการข้างเคียงและการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีน ในเด็กวัยรุ่นไทยกลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ได้รับ วัคซีนโคเมอร์เนตี เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Read more
PRESENTATION
การศึกษาความปลอดภัยและระดับภูมิคุ้มกัน ต่อไวรัส SARS-CoV-2 จากวัคซีนชนิด mRNA ในเด็กวัยรุ่นไทย
Read more
การศึกษาอาการข้างเคียงและการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีน ในเด็กวัยรุ่นไทยกลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ได้รับ วัคซีนโคเมอร์เนตี เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Read more