สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
PRESENTATION

Pharmacokinetics/Safety of DTG, ABC/3TC Dispersible Tablets in Thai Children <20 KG

PRESENTATION

Pharmacokinetics/Safety of DTG, ABC/3TC Dispersible Tablets in Thai Children <20 KG