สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
PRESENTATION

IMMUNOGENICITY OF mRNA BNT162b2 COVID-19 VACCINE AMONG THAI ADOLESCENT WITH CHRONIC DISEASES

PRESENTATION

IMMUNOGENICITY OF mRNA BNT162b2 COVID-19 VACCINE AMONG THAI ADOLESCENT WITH CHRONIC DISEASES