สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CONFERENCE

PEDID2021

Immunization in special population
Read more
Case discussion 1: A 7-year-old boy with fever for 5 days
Read more
Interesting cases (2)
Read more
Case discussion 3: A 4-year-old boy with persistent diarrhea
Read more
Spot diagnosis
Read more
โจทย์คาบ Constructed Response Questions (CRQ)
Read more
CRQ: PED ID
Read more
รวบรวมคำถาม-คำตอบใน session
Read more
CONFERENCE
Immunization in special population
Read more
Case discussion 1: A 7-year-old boy with fever for 5 days
Read more
Interesting cases (2)
Read more
Case discussion 3: A 4-year-old boy with persistent diarrhea
Read more
Spot diagnosis
Read more
โจทย์คาบ Constructed Response Questions (CRQ)
Read more
CRQ: PED ID
Read more
รวบรวมคำถาม-คำตอบใน session
Read more