สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
VIDEO

การถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีทำหัตถการที่สามารถแพร่ผ่านทางละอองฝอยขนาดเล็ก
Read more
การสวมใส่ชุด PPE แบบใช้ Powered air-purifying respirator (PAPR)
Read more
การถอดชุด Powered air-purifying respirator (PAPR)
Read more
การล้างมืออย่างถูกวิธี
Read more
โรคปอดบวมจาก S. pneumoniae
Read more
โรคไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก
Read more
VIDEO
การถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีทำหัตถการที่สามารถแพร่ผ่านทางละอองฝอยขนาดเล็ก
Read more
การสวมใส่ชุด PPE แบบใช้ Powered air-purifying respirator (PAPR)
Read more
การถอดชุด Powered air-purifying respirator (PAPR)
Read more
การล้างมืออย่างถูกวิธี
Read more
โรคปอดบวมจาก S. pneumoniae
Read more
โรคไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก
Read more