สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
VIDEO

CUPID2024

What's new strategies combating infectious diseases?
Read more
Integrated Infectious Disease Surveillance System
Read more
Principle of Diagnostic Stewardship
Read more
Antimicrobial agents in practices
Read more
Update on Immunization Strategies
Read more
Pearls in Common Infectious Diseases Management
Read more
Spot diagnosis: Infection Prevention and Control
Read more
Interesting cases from provinces
Read more
VIDEO
What's new strategies combating infectious diseases?
Read more
Integrated Infectious Disease Surveillance System
Read more
Principle of Diagnostic Stewardship
Read more
Antimicrobial agents in practices
Read more
Update on Immunization Strategies
Read more
Pearls in Common Infectious Diseases Management
Read more
Spot diagnosis: Infection Prevention and Control
Read more
Interesting cases from provinces
Read more