สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
VIDEO

CUPID2022

Antibiotic Stewardship
Read more
COVID-19 and Anti-SARS-CoV-2
Read more
Anti-HIV agents
Read more
Antifungal agents
Read more
IC quiz
Read more
Case discussion
Read more
Spot diagnosis
Read more
VIDEO
Antibiotic Stewardship
Read more
COVID-19 and Anti-SARS-CoV-2
Read more
Anti-HIV agents
Read more
Antifungal agents
Read more
IC quiz
Read more
Case discussion
Read more
Spot diagnosis
Read more