สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
VIDEO

AMSINTERVENTIONS

De-escalation
Read more
IV to PO switching
Read more
Short duration of antibiotics
Read more
Antimicrobial prophylaxis in surgery
Read more
VIDEO
De-escalation
Read more
IV to PO switching
Read more
Short duration of antibiotics
Read more
Antimicrobial prophylaxis in surgery
Read more