สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
PRESENTATION

Clinical outcomes and associated factors for mortality among pediatric patients with carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii

PRESENTATION

Clinical outcomes and associated factors for mortality among pediatric patients with carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii