สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
PRESENTATION

Immunogenicity of BNT162b2 in Previously Infected Children 6 Months to <5 Years of Age, in the Era of Omicron Predominance

PRESENTATION

Immunogenicity of BNT162b2 in Previously Infected Children 6 Months to <5 Years of Age, in the Era of Omicron Predominance