สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
PRESENTATION

Therapeutic Drug Monitoring of Meropenem in Pediatric Patients from a Prospective Study

PRESENTATION

Therapeutic Drug Monitoring of Meropenem in Pediatric Patients from a Prospective Study