สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
PRESENTATION

Clinical Characteristics and Outcomes of Influenza in Hospitalized Pediatric Patients in King Chulalongkorn Memorial Hospital

PRESENTATION

Clinical Characteristics and Outcomes of Influenza in Hospitalized Pediatric Patients in King Chulalongkorn Memorial Hospital