สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
PRESENTATION

Pharmacokinetics of intravenous colistin loading dose in critically ill children

PRESENTATION

Pharmacokinetics of intravenous colistin loading dose in critically ill children