สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
PRESENTATION

Inadequate Pharmacokinetic Parameters of Recommended Dose Intravenous Colistin in Pediatric Population

PRESENTATION

Inadequate Pharmacokinetic Parameters of Recommended Dose Intravenous Colistin in Pediatric Population