สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
PRESENTATION

Optimizing Vancomycin Use Through Two-Point AUC-Based Therapeutic Drug Monitoring in Pediatric Patients

PRESENTATION

Optimizing Vancomycin Use Through Two-Point AUC-Based Therapeutic Drug Monitoring in Pediatric Patients