สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
PRESENTATION

Drug-resistant Streptococcus pneumoniae in children with invasive pneumococcal diseases: 2008-2017

PRESENTATION

Drug-resistant Streptococcus pneumoniae in children with invasive pneumococcal diseases: 2008-2017