สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
PRESENTATION

Impact of antibiotic stewardship program on meropenem consumption at a tertiary care center, Bangkok, Thailand

PRESENTATION

Impact of antibiotic stewardship program on meropenem consumption at a tertiary care center, Bangkok, Thailand