สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
NEWS news_icon
หนังสือ Pediatric Infectious Diseases: Diagnostic Microbiology, Antimicrobial Agents and Preventive Measures

6 กันยายน 2565 , 00:00 - 00:00 น.
-

หนังสือ Pediatric Infectious Diseases: Diagnostic Microbiology, Antimicrobial Agents and Preventive Measures

โรคติดเชื้อในเด็ก : การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา ยาต้านจุลชีพ และการป้องกัน

ดูสารบัญหนังสือ

ติดต่อสั่งซื้อทาง Facebook Read from Home หรือโทร. 087-479-5361