สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
EVENT/ACTIVITY news_icon
จัดการประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการ "How to conduct qualitative research in HIV prevention services"

17-18 พฤศจิกายน 2561 , -
ห้องเรียน 3 ชั้น 10 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด