สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
EVENT/ACTIVITY news_icon
การประชุมเชิงปฎิบัติการ "การให้การปรึกษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์"

21-22 พฤศจิกายน 2561 , -
ห้องกิ่งเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ