สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
EVENT/ACTIVITY news_icon
The 1st Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (cMc-PID)

5-7 ธันวาคม 2561 , -
ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จ.เชียงใหม่