สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
EVENT/ACTIVITY news_icon
การประชุม 22nd Bangkok International Symoposium on HIV Medicine

ศูนย์ประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

15-17 มกราคม 2563

-

การอบรมเรื่อง Immunology concepts for vaccinology

โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

14 มกราคม 2563

-

Training on Care and Counselling for HIV-infected Children and Adolescents

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

18-20 ธันวาคม 2562

-

การประชุมวิชาการ The 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (2nd CMC-PID)

เชียงใหม่

29 พ.ย. 2562

-

การประชุมวิชาการ Pharmacotherapy in Infectious Diseases ครั้งที่ 11

โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

14 พ.ย. 2562

-

The 11th World Congress of The World Society for Pediatric Infectious

ประเทศฟิลิปปินส์

5-8 พ.ย. 2562

-