สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
EVENT/ACTIVITY news_icon
การตรวจเยี่ยมให้ข้อมูลโครงการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมันและการควบคุมโรคหัดเยอรมันในทารกแรกเกิดของประเทศไทย

9 พฤษภาคม 2561 , -
ศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย