สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
EVENT/ACTIVITY news_icon
การประชุมบรรยายพิเศษ

25 กุมภาพันธ์ 2565 , 12:00 - 13:30 น.
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย