สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930

CASE OF THE MONTH

PHOTO QUIZ

เด็กชายชาวพม่า อายุ 3 ปี ไม่เคยได้รับวัคซีนตั้งแต่แรกเกิด มาด้วยอาการไข้สูง ไอ 4 วัน วันนี้เหนื่อยมากขึ้น ตรวจร่างกายดังรูปที่หนึ่ง ผลการเพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการดังรูปที่สอง