สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930

CASE OF THE MONTH

PHOTO QUIZ

เด็กชายไทยอายุ 2 ปี มีไข้สูง ผื่นดังรูปมา 2 วัน เมื่อคืนมีอาการกระตุกที่แขนขาทั้งสองข้าง ตรวจร่างกาย BT 39 c, HR 150/min, BP 110/70 mmHg, stiffness of neck negative, DTR 3+